Elitwell Clinic
Elitwell Clinic
Elitwell Clinic
ElitWell Clinic

KVKK

 
 

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) HASTA AYDINLATMA METNİ

 
1.  Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat (Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik vb.) kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler hastanemiz tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır:
Adınız, soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz ve medeni haliniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, Elitwell Clinic tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal verileriniz, tıbbi bir müdahale durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz, tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz örneğin laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz, hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız, dernek, vakıf veya sendika üyelik bilginiz, anket, öneri, teşekkür ve şikayet verileriniz, fotoğraflarınız, e-posta, web sitesi iletişim formu, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
2.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılılı Umumi Hıfzısihha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
Elitwell Clinic’in iç işleyişini planlanma ve yönetme;
E-nabız sistemine kayıt;
Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
Faturalandırma yapılması;
Kimliğinizin doğrulanması;
Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
Kliniğimizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
Araştırma yapılması,
Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
Anlaşmalı kurumlarla       size        sunulan       sağlık        hizmetlerine        ilişkin         finansal       mutabakat sağlanması;
Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;
Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
Elitwell Clini’in iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
İlaç veya tıbbi cihaz temini,
Yanlızca fotoğraf veriniz, sosyal medyada yayınlanması ve hasta memnuniyet köşesinde asılması
amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandıralacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi sekreterlerine, kat sekreterlerine, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlara, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, e-nabız sistemine, medula sistemi ve mali müşavirlere aktarılabilecektir.
3.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (örneğin, kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (örneğin, tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.
4.  Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
 
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Elitwell Clinic’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Elitwell Clinic
Adres: Meşrutiyet mahallesi Rumeli caddesi no:22\2 kat:1 Şişli / İstanbul
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL AYDINLATMA METNİ

Elitwell Clinic olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizin, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Hastalarımızı, Tedarikçi Çalışanlarımızı         ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
 
İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 
İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Elitwell Clinic tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
 
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii)Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,
 
ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür)aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
 
Ziyaretçilerimiz
 
Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);
 
fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.
 
Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz
 
Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri(ör. IP adresi bilginiz)pazarlama bilgileri (ör.muayene geçmişi bilgileri, çerez kayıtları ) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde)kimlik bilgileri, iletişim bilgileri(ör. e-posta adresiniz);
 
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
talep/şikayetlerin takibi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
 
Hastalarımız
 
Hastalarımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar(Ör. Fotoğraf, video),hasta işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri, hukuki işlem bilgileri, sağlık bilgileri;
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
ticari elektronik ileti gönderebilmek amaçları ile işlenecektir.
 
Tedarikçi Çalışanımız
 
Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri;
 
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 
Tedarikçi Yetkilimiz
 
Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;
 
iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini,
hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
 
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; siparişformları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
 
Kişisel verileriniz, Elitwell Clinic tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
 
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.
 
Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
 
(i) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
 
(ii) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 
(iii) Hastalarımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde tedarikçilere aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 
(ⅳ) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 
(ⅴ)Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;  hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Elitwell Clinic olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.
 
Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
 
KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Elitwell Clinic’e ait “ www.elitwell.com.”adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.
 
ETK Onay Metni
 
6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunun (ETK) kapsamında, ticari iletişimi, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme için tarafınıza ticari ileti gönderimi yapılacaktır.
 
Veri Sorumlusu: Elitwell Clinic
Adres: Meşrutiyet mahallesi Rumeli Caddesi No22\2 Rumeli plaza kat:1  Şişli/İstanbul